Informes tècnics

 

Aldamar - Informes técnicos

Aldamar

A) INFORMES INDEPENDENTS I REGULARITZACIÓ D'EMBARCACIONS

En el curs de la vida d'una embarcació es donen circumstàncies que poden fer necessari un informe tècnic independent, ja sigui per certificar el bon estat de la seva embarcació, ja sigui per determinar el valor d'una reparació necessària, ja per presentar un informe davant algun organisme oficial, etc. En qualsevol cas ALDAMAR INSPECCIÓ SL li dóna la solució més adequada al seu cas particular, amb l'extensió i l'abast requerit per vostè .:

Reconeixements i inspeccions:

Peritatges

Informes tècnics

Dictàmens

Valoracions

Certificacions

B) SERVEI DE VALORACIÓ TÈCNICA PER A PARTICULARS I ASSEGURADORS

En un mercat de segona mà tan actiu com el de les embarcacions la valoració tècnica és essencial per sustentar la decisió de compra o de concessió d'assegurances. Coneixent l'estat general d'una embarcació es minimitzen els riscos d'una operació.

Així mateix per comercialitzar embarcacions disposem del Segell de Confiança. Si un venedor, broker, taller o un altre agent vol demostrar al mercat i a les autoritats la idoneïtat del seu producte necessitarà una certificació de tercera part, que asseguri la independència de la certificació.

AQUEST SERVEI S'ADREÇA ESSENCIALMENT, PERÒ NO EXCLUSIVAMENT A:

ASSEGURADORS, que desitgin avaluar el risc abans d'assegurar.

COMPRADORS, que desitgin avaluar el risc de la inversió.

NÀUTIQUES I VENEDORS EN GENERAL, que desitgin atorgar un valor afegit al seu producte.

Informes técnicos