ITB

 

Aldamar - Inspección técnica de barcos

Inspección técnica de barcos

En què consisteix la inspecció tècnica d'embarcació d'esbarjo?

Els reconeixements i inspeccions varien segons el seu tipus i les característiques de l'embarcació.

L'inspector comprovarà el bon estat del casc, instal·lació propulsora, instal·lació elèctrica, coberta i tancs - a més de eixàrcia si la porta - i que l'embarcació compti a bord amb els equips de seguretat obligatoris, així com la documentació corresponent.

L'embarcació ha de disposar del certificat de navegabilitat, o, si no d'una altra documentació que acrediti el seu registre a Marina Mercant.

Aldamar - ITB

El propietari triarà el lloc on dur a terme la inspecció (club marítim, port, varador, etc.), havent d'estar l'embarcació disposada i en les condicions adequades.

El propietari d'una embarcació s'haurà de posar en contacte amb nosaltres amb una antelació que permeti als inspectors una programació de les visites.

He de passar inspecció tècnica d'embarcació d'esbarjo?

establertes en el Reial Decret
5 tipus de premis

Embarcacions privades
(7a Llista)

Vaixells de lloguer
(6a Llista)

Inicial

Es porta a terme per l'Administració Marítima després de la qual cosa es va emetre el certificat d'aeronavegabilitat.

Diari

Es porta a terme cada cinc anys com a màxim.

Longitud >=6m i <24m

Longitud >= 2,5m i <24m

Intermedi

Entre el segon i el tercer any.

Longitud >=15m i <24m

 

Longitud >=6m i <24m

Longitud >=6m i <24m amb casc de fusta

Addiccional

Obligatori quan el vaixell fa les reparacions o modificacions en el seu casc, maquinària i equips, així com després d'haver existit, col·lisions, etc.

Extraordinari

A petició de l'autoritat judicial o marítimes

Breu ressenya legal

La normativa relacionada amb la inspecció reglamentària d'embarcacions d'esbarjo es pot consultar a la web del ministeri de Foment. Així podrà conèixer quines són les seves obligacions com a propietari.

El REAL DECRET 1434/1999, de 10 de setembre, estableix els reconeixements i inspeccions obligatoris.

La ORDRE FOM / 1144/2003, modificada per l'ORDRE FOM / 1076/2006, determina els equips de seguretat, salvament, contra incendis, navegació i prevenció d'abocaments.

El Reial Decret 1185/2006 estableix els equips radioelèctrics.

Certificat de navegabilitat / Certificat d'Inscripció

Aquest document certifica l'aptitud de l'embarcació per a ser usada. Qualsevol referència al certificat de navegabilitat és igualment aplicable al Certificat d'Inscripció, tots dos equivalents a efectes d'inspecció.

El certificat, segellat per l'entitat col·laboradora d'inspecció, és el document que acredita davant l'autoritat marítima, els usuaris, els clients, les companyies asseguradores, etc. que l'embarcació ha passat els reconeixements obligatoris destinats a garantir la seguretat en el MAR.

El Certificat (...) s'ha de portar sempre a bord. En cas de ser requerit per les autoritats competents i no trobar-se dit certificat a bord, es disposarà del termini de cinc dies hàbils, comptats a partir del requeriment, per justificar davant les mateixes l'existència i vigència del Certificat en la data en què es va efectuar el requeriment. (REAL DECRET 1434/1999 Art.4.3)

Els propietaris de les embarcacions d'esbarjo seran responsables del manteniment al dia dels Certificats ... (REAL DECRET 1434/1999 Art.4.4)

Són infraccions greus (...) la navegació sense tenir Certificat (...), o fer-ho amb aquest certificat caducat. (REAL DECRET 1434/1999 Art.12.a) i la realització d'obres de transformació o canvi de motor sense la corresponent autorització o amb infracció de les normes que la regulen (REAL DECRET 1434/1999 Art.12.b)

Són infraccions molt greus (...) la navegació d'embarcacions d'esbarjo i esportives que, mancades de l'oportú certificat (...), no reuneixin a més les degudes condicions de navegabilitat, perilli la seva seguretat. (REAL DECRET 1434/1999 Art.13.a)

ABANS D'ADQUIRIR UNA EMBARCACIÓ JA matriculada a Espanya COMPROVI SI DISPOSA DE CERTIFICAT DE NAVEGABILITAT O CERTIFICAT D'INSCRIPCIÓ EN VIGOR.

Les Zones de Navegació actualment establertes són:

Zona 1: Navegació il·limitada
Zona 2: Navegació a menys de 60 milles de la línia de costa.
Zona 3: Navegació a menys de 25 milles de la línia de costa.
Zona 4: Navegació a menys de 12 milles de la línia de costa.
Zona 5: Navegació a menys de 5 milles d'un abric o platja accessible.
Zona 6: Navegació a menys de 2 milles d'un abric o platja accessible.
Zona 7: Navegació en aigües costaneres protegides, ports, rades, ries, badies abrigades i aigües protegides en general.

No s'ha de confondre la Zona de Navegació (assignada per la Direcció General de la Marina Mercant en funció de l'equip de seguretat) amb la Categoria de Disseny (assignada pel fabricant segons les condicions de vent i mar per a les que està projectada l'embarcació). La qual figura en la placa de la seva embarcació és aquesta última.